ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ลิงก์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแกน จำกัด

http://

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ 12-13 สค 65

ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียมรีเวอร์ไซค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 3 ครั้งที่ 8/65 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 สหกรณ์อย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด ได้ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อรับรองบบการเงินประจำปี 2564  ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ได้แจ้งเรื่องการรับรองงบการเงินปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2564 วันที่ 6 สค 65 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อุบลราชธานี

http://

ภาพกิจกรรม

http://